Co je skauting?

Je to výchovná organizace dnes důsledně nepolitická, která si klade za cíl vychovávat děti a mládež až do dospělého věku. Má k tomu propracován výchovný systém vycházející ze zkušeností nejlepších světových vychovatelů a výchovných institucí a opírá se o moderní vědecké poznatky. O jeho životaschopnosti a kvalitách nejlépe svědčí fakt, že mnoho skautských oddílů nepřestalo existovat ani v minulých letech a mělo nesrovnatelně lepší výchovné výsledky než ostatní, lépe podporované instituce.

Výchovný systém rozvíjí harmonicky všechny složky osobnosti. Při rozvoji fyzické zdatnosti se systematicky dbá na zásady zdravého, rovnoměrného vývoje celého těla. Toho nemohou dosáhnout jednostranně zaměřené – například sportovní oddíly. Dosáhnou sice určité dokonalosti jedince v daném fyzickém směru, ale často za cenu různých pozdějších zdravotních neduhů.

Výchovný systém Skauta nezapomíná ani na morální, psychickou, estetickou ba ani na citovou složku výchovy. Má nesporně velmi pozitivní výsledky. Je však poměrně náročný na čas, spolupráci a podporu rodičů. Jedná se totiž o dlouhodobý proces, při kterém jsou na každého jedince, zejména v počátcích, kladeny neobvyklé nároky. Každý musí v počátku překonat svou vrozenou pohodlnost a malou vůli. Musí prodělat přerod v myšlení a sebekázni. Zvýšené požadavky na plnění určitých povinností, zaměřených na vytvoření vlastností, potřebných pro rozvoj fyzických, mravních a psychických vlastností jsou často pro dnešní, konzumním způsobem života zhýčkanou mládež, tvrdým oříškem. Zde je obzvlášť nutná pomoc rodičů. Tento přerod může trvat i rok, někdy i déle. Překoná-li jedinec toto kritické období, je pak již zpravidla bez obtíží schopen přijímat a vstřebat celý výchovný proces.

Proto pokud se rozhodnete podpořit své dítě při vstupu do našich skautských oddílů, žádáme Vás o pochopení a spolupráci. Jde nám o výchovu všestranně rozvinutého, citově bohatého člověka.


Skautský zákon

 1. Skaut je pravdomluvný.
 2. Skaut je věrný a oddaný.
 3. Skaut je prospěšný a pomáhá jiným.
 4. Skaut je přítelem všech lidí dobré vůle a bratrem každého skauta.
 5. Skaut je zdvořilý.
 6. Skaut je ochráncem přírody a cenných výtvorů lidských.
 7. Skaut je poslušný rodičů, představených a vůdců.
 8. Skaut je veselé mysli.
 9. Skaut je hospodárný.
 10. Skaut je čistý v myšlenkách, slovech i skutcích.

Skautské heslo

Buď připraven!

Denní příkaz

Alespoň jeden dobrý skutek denně!

Skautský slib

Slibuji na svou čest, jak dovedu nejlépe:

 • sloužit nejvyšší Pravdě a Lásce věrně v každé době,
 • plnit povinnosti vlastní a zachovávat zákony skautské,
 • duší i tělem být připraven pomáhat vlasti i bližním.